UFABETWINS เรนเจอร์สยืนยันการเซ็นสัญญากับแฟชั่นซากาลาที่ก้าวล้ำในข้อตกลงสี่ปี

UFABETWINS

UFABETWINS ข้อตกลงของแซมเบียระหว่างด้านบนเที่ยวบินของเบลเยียมมีกำหนด

UFABETWINS จะหมดอายุในเดือนมิถุนายนและมีการบรรลุข้อตกลงก่อนการทำสัญญา

โดยผู้เล่นจ ะเข้าร่วมในช่วงฤดู ร้อน ภายใต้ ก ารอนุมัติ จา กนานา ชาติแ ละได้รับใบอนุญาต

“ผมตื่นเต้นมากที่จ ะเริ่มต้นก ารเดินทาง ที่น่าตื่นเต้นนี้กั บเรนเจอร์ส” ผู้เล่น  บอกเว็บไซต์

ของ สโมสร มัน เป็นความฝันอย่างหนึ่ง ของฉันและฉั นรู้สึกว่านี่ เป็นค วามฝันที่เป็นจริง

ที่ได้เข้า ร่วมกั บเรนเจอร์ สซึ่งเป็ นหนึ่งใ นสโมสรที่ยิ่งใ หญ่ที่สุดในโลก

“ พว กเขามีฐ านแฟ นเพลงที่ยอ ดเยี่ยมและมีป ระวัติศาสตร์ อันยิ่งใหญ่ และฉันเชื่ อ

ว่าเรา จะแบ่งปัน คว ามทรงจำ ที่ดีร่วมกัน UFABETWINS

UFABETWINS

“ ในบทบา ทของผมในฐา  นะกองห น้าผ มรู้ว่า สโมสร ต้องก ารอะไร จากผมแล ะแฟน ๆ

าดหวังอะไร สโ มสรมี ผู้เล่นที่ ยอดเยี่ย มแล ะผมแค่ต้องก ารเรียนรู้จ ากพวกเข าและพยา ยามนำ สิ่งที่ช่วยให้ที มได้รับผลกา รแข่งขัน”

ซาก าลามีฤดูก าลที่แข็ งแกร่งในเบลเ ยียมโด ยยิงได้ 13 ประตูจาก 28 นัดในลีก

เจอร์ ราร์ดกล่า วว่า:“ แฟชั่ นเป็ นผู้ เล่นที่เรารู้จักม าระยะหนึ่งแล้ว เขาเหมาะ กับโปรไฟล์

ของเร าและมีคุ ณลักษณะ ที่ไม่เ พียง แต่จะเติบ โตในสกอตแ  ลนด์ แต่ในเวทียุโรปด้วย

เรา รู้สึก ตื่นเต้ นที่ได้ เห็นเขา เติมเ ต็มศัก ยภ าพภายใ ต้ทีมโค้ชที่ Auchenowie

เราหวั งเป็นอ ย่า งยิ่ง ว่าจะได้ต้ อนรั บเขาในช่วง ปรีซีซั่น”

UFABETWINS

เรนเจอร์ สกำลัง เตรียม ป้องกัน ตำแหน่ง แชมป์ พรีเมียร์ ชิพใน ฤดูกาลหน้ารวมทั้งพวกเขา

จะกลับ ไปเล่น แชมเปี้ ยนส์ลีก หลังจา กการแข่ งขันในยู โรป้าลีกที่ น่าประทับใจในสองแคมเปญที่ผ่านมา

“ เราเริ่มว  างแผนสำหรั บฤดูกาล หน้า ในเดื อนมก ราคม แล ะเรารู้สึ กยินดี เป็นอ ย่างยิ่ง ที่ความ มุ่งมั่นของ

Fashion ในการเข้าร่วม Range rs ถือเ ป็นอีกก้าว สำคัญและเป็นบวกใน กระบวนการนั้น” Ross Wilson ผู้อำนวยการด้านกีฬากล่าว

“ เขามีสโมสรที่น่ าตื่นเต้นม ากมาย ที่เขาสา  มารถ ย้ายไป ได้ในช่ว งซัม เมอร์ นี้ แต่คว ามกร  ะตือรือร้นของเข าที่จะ เข้าร่วมกั บเร นเจอร์ส นั้นชัดเจนตั้งแต่เนิ่นๆในก ารส นทนาข องเรา”

เขากล่าวเสริมว่า:“ เราต้องการเ พิ่มฝีเท้าและพลังให้  กับกลุ่มมากขึ้นใน  ช่วงเ ดือนมกรา คมและฤดูร้อ นและฉันรู้สึกยินดีที่เราได้ทำสิ่งนั้นครั้งแรกกับสก็อตต์ไรท์และต อนนี้กับ แฟชั่ นซากาลา” บ้านผลบอล